ΔHΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ ΔΕΔΟΜEΝΩΝ

1. Γενικά

H Ηenkel Hellas ΑΒΕΕ, εφεξής αναφερόμενη ως Henkel, σέβεται την ιδιωτική ζωή κάθε ατόμου που επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας. Τώρα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το είδος των δεδομένων που συλλέγει η Henkel καθώς και για το πώς αυτά χρησιμοποιούνται. Θα μάθετε, επίσης, πώς εσείς, ως υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. 

Τυχόν αλλαγές της εν λόγω Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων θα δημοσιεύονται στην σελίδα αυτή. Αυτό θα σας δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή για το ποια δεδομένα συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων δεν ισχύει για ιστοσελίδες που είναι προσβάσιμες μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks) στις ιστοσελίδες της Henkel.

 


2. Συλλογή, χρήση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα


Όνομα υπεύθυνης εταιρείας: Henkel Hellas ABEE
Διεύθυνση της υπεύθυνης εταιρείας: Κύπρου 23, 18346, Μοσχάτο Αττικής
Η Henkel χρησιμοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρωτίστως για να παρέχει υπηρεσίες στους χρήστες της εν λόγω ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων θα λαμβάνει χώρα μόνο σε περιπτώσεις που αποτελεί νομική υποχρέωση ή δικαίωμα ή εφόσον ο εν λόγω χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του στη Henkel. H Henkel αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα ιδίως για τους εξής σκοπούς:
Όταν οι χρήστες επισκέπτονται την ιστοσελίδα, η Henkel αυτομάτως συλλέγει και αποθηκεύει ορισμένα δεδομένα. Σε αυτά περιλαμβάνονται: η διεύθυνση IP ή το αναγνωριστικό του αντίστοιχου τερματικού, το οποίο χρησιμοποιούμε για τη μετάδοση του ζητηθέντος περιεχομένου (λ.χ. ιδίως περιεχόμενα, κείμενα, εικόνες και πληροφορίες προϊόντων καθώς και φακέλους δεδομένων που παρέχονται προς μεταφόρτωση κλπ.), τη δραστηριότητα των χρηστών στο πλαίσιο της ιστοσελίδας, τον τύπο του αντίστοιχου τερματικού, το είδος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και την ημερομηνία και ώρα της χρήσης.
Η Henkel αποθηκεύει τις εν λόγω πληροφορίες το πολύ για 7 ημέρες με σκοπό την αναγνώριση και καταστολή τυχόν κακής χρήσης. Η Henkel χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες και για λόγους βελτίωσης της παρουσίασης των υπηρεσιών, των χαρακτηριστικών και των λειτουργιών, καθώς και των γενικών διαχειριστικών εργασιών.
Πέραν αυτού, η Henkel διαγράφει ή ανωνυμοποιεί τα δεδομένα σχετικά με τη χρήση, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων IP, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και μόλις αυτά πλέον δεν απαιτούνται για τους προαναφερθέντες σκοπούς.
Η επεξεργασία και χρήση των δεδομένων βασίζεται στις διατάξεις της νομοθεσίας, οι οποίες δικαιολογούν τις εν λόγω λειτουργίες δεδομένου ότι (1) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την παροχή της ιστοσελίδας, ή (2) η Henkel έχει υπέρτερο έννομο συμφέρον για τη διασφάλιση και ενίσχυση της λειτουργικότητας και της άνευ ελαττωμάτων λειτουργία της ιστοσελίδας καθώς και προσαρμογής στις ανάγκες των χρηστών.

 


3. Περαιτέρω επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Μπορεί να έχετε δώσει τα δεδομένα επικοινωνίας σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα για την απάντηση στο αίτημά σας. Η επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας βασίζεται σε διατάξεις της νομοθεσίας οι οποίες δικαιολογούν τις εν λόγω λειτουργίες επί τη βάση του ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επεξεργασία του αιτήματός σας.

Εάν δεν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση των δεδομένων για περισσότερο χρονικό διάστημα, λ.χ. στο πλαίσιο της διαχείρισης της σχέσης με τον πελάτη θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται προκειμένου να εκπληρωθεί ο ανωτέρω σκοπός ή για όσο χρόνο απαιτείται σε περίπτωση που υφίστανται νομικοί περιορισμοί ως προς τη διατήρησή τους.

 


4. Συναίνεση / Ανάκληση συναίνεσης
α) Διαχείριση Σχέσης με Πελάτες/Διαδικτυακές ΠλατφόρμεςYou may have given consent  that Henkel processes


Ενδέχεται να έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας προκειμένου η Henkel να επεξεργάζεται:
•    Τα στοιχεία επικοινωνίας σας τα οποία έχετε παράσχει στη Henkel,
•    Το περιεχόμενο και τις συνθήκες της ηλεκτρονικής σας επικοινωνίας με τη Henkel όπως φόρμες επικοινωνίας ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
•    Τη χρήση ιστοσελίδων της Henkel,
•    Στοιχεία σχετικά με την συμμετοχή σας σε διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια της Henkel,
•    Δραστηριότητες στις ιστοσελίδες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της Henkel (σε Ιστολόγια (Blogs), Σελίδες Facebook κλπ)
•    …

στο πλαίσιο της διαχείρισης της σχέσης με πελάτες/διαδικτυακές πλατφόρμες της Henkel


με σκοπό την
•    διαφήμιση (μέσω ταχυδρομικής αποστολής, στο διαδίκτυο, σε εφαρμογή και όπως περιγράφεται κατωτέρω αν παρέχετε πρόσθετη συγκατάθεση),
•    παροχή τεχνικών συμβουλών όπως χρήση προϊόντων ή τεχνολογιών,
•    έρευνα αγοράς,
•    παροχή διαδικτυακών (online) υπηρεσιών όπως, ηλεκτρονική μάθηση (eLearning), διαδικτυακά σεμινάρια (webinars),
•    επικοινωνία σχετικά με εκδηλώσεις,
•    διεξαγωγή ερευνών,
•    …


Προκειμένου να επιτύχει τους καθορισμένους σκοπούς, η Henkel ενδέχεται να

- Συνδυάζει τα δεδομένα που αναφέρονται ανωτέρω με άλλα δεδομένα που ενδέχεται να έχει νομίμως συλλέξει σχετικά με εσάς, για παράδειγμα από κληρώσεις ή άλλες δραστηριότητες ιστοσελίδας, και
- Αναλύει τα δεδομένα προκειμένου να καθορίσει τα μέτρα διαφήμισης.


Κατά τη διάρκεια αυτής της ανάλυσης, η Henkel εφαρμόζει μια αυτοματοποιημένη μεθοδολογία που τη βοηθά να εξατομικεύει υπηρεσίες και προσφορές σε ατομικά προφίλ πελατών. Οι επαφές κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τις εντός και εκτός δικτύου δραστηριότητές τους. Με βάση την κατηγορία στην οποία έχουν ενταχθεί και τη θέση τους, οι επαφές ανατίθενται σε πωλητές και λαμβάνουν διαφορετικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθώς και για το διαφημιστικό μας υλικό.


Ενδέχεται να έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας προκειμένου η Henkel να προωθεί τα προσωπικά σας δεδομένα στην GFK για τον ακόλουθο σκοπό:

- αντιστοίχιση και ενημέρωση των διευθύνσεων επικοινωνίας.

Θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα μόνο εφόσον η συγκατάθεση είναι έγκυρη ή για όσο απαιτείται σε περίπτωση ύπαρξης κάποιας νομοθετικής διάταξης για τη διατήρησή τους. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον ανά πάσα στιγμή, επιλέγοντας για παράδειγμα τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο που βρίσκεται είτε στο e-mail επιβεβαίωσης ή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο λογαριασμό σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θα επηρεάζει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν πριν από την ανάκλησή της.β) Διαφήμιση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Electronic Mail Advertising)Ενδέχεται επίσης να έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας προκειμένου η Henkel να επικοινωνεί μαζί σας σχετικά με προσφορές, προϊόντα και υπηρεσίες αναφορικά με προϊόντα της συλλογής Henkel Beauty Care μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail, sms, mms, άμεσο μήνυμα) ή/και τηλεφώνου.

Θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας όπως ορίζεται στην ανωτέρω ενότητα 4α της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να σας παρέχουμε τα αντίστοιχα μέτρα διαφήμισης . Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον ανά πάσα στιγμή, επιλέγοντας για παράδειγμα τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο που βρίσκεται είτε στο e-mail επιβεβαίωσης ή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο λογαριασμό σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θα επηρεάζει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν πριν από την ανάκλησή της.

 

5.   Cookies, Pixel, Fingerprints

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες. Τα απαραίτητα τεχνικά cookies θα χρησιμοποιηθούν αυτόματα. Άλλα cookies (ή παρόμοιες τεχνολογίες) θα εφαρμόζονται μόνο βάσει προγενέστερης συγκατάθεσής σας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας και τον σκοπό τους, στον ιστότοπό μας στην ενότητα «Πολιτική για τα Cookies». Εκεί, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον. Επομένως, εάν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας από το σπίτι και την εργασία σας ή μέσω διαφορετικών προγραμμάτων περιήγησης, θα χρειάζεται να απενεργοποιείτε την αποθήκευση δεδομένων σε κάθε συσκευή ή πρόγραμμα περιήγησης.

 

6.   Web Tracking

Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google, Inc. (“Google”). Για το σκοπό αυτό, εγκαθίσταται cookie στον υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας), θα διαβιβάζονται και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έχουμε ενεργοποιήσει την ανωνυμοποίηση IP, που σημαίνει ότι η Google θα περικόπτει/ανωνυμοποιεί την τελευταία οκτάδα της διεύθυνσης IP για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για άλλα μέρη της συμφωνίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP αποστέλλεται και συντομεύεται από τους διακομιστές της Google στις ΗΠΑ.

Εκ μέρους του παρόχου της ιστοσελίδας, η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης σας στην ιστοσελίδα, συγκεντρώνοντας αναφορές για τη δραστηριότητα στην ιστοσελίδα για τους διαχειριστές της ιστοσελίδας και προσφέροντας άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα στην ιστοσελίδα και τη χρήση του διαδικτύου στον πάροχο της ιστοσελίδας. H Google δεν θα συνδέσει τη Διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα που διατηρούνται από τη Google.

Εναντίωση στη συλλογή δεδομένων: Εκτός από τη δυνατότητα αλλαγής των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησης, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και χρήση δεδομένων από τη Google (cookies και Διεύθυνση IP) κατεβάζωντας και εγκαθιστώντας ένα πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης διαθέσιμο στον σύνδεσμο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 


7. Τα δικαιώματά σας ως Υποκείμενα των Δεδομένων / Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Επιπροσθέτως, εφόσον πληρούνται οι πρόσθετες προϋποθέσεις, ενδέχεται να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Δικαίωμα διόρθωσης 
  • Δικαίωμα διαγραφής 
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας 
  • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων 
  • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων (με ισχύ από 25 Μαΐου 2018)

Δικαίωμα εναντίωσης

Σε περίπτωση δραστηριοτήτων επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που πραγματοποιούνται βάσει εννόμου συμφέροντος της Henkel, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε έναντι αυτής της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή για λόγους που απορρέουν από τη συγκεκριμένη κατάσταση. Η Henkel θα σταματήσει αυτή την επεξεργασία εκτός αν μπορεί να επικαλεστεί σημαντικούς λόγους για την εν λόγω επεξεργασία που χρήζουν προστασίας που υπερέχει των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή αν η επεξεργασία εξυπηρετεί στη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση εννόμων αξιώσεων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ή αν έχετε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση ή επιθυμία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλείσθε να αποστείλετε e-mail ή επιστολή στην, Henkel Hellas ΑΒΕΕ, Κύπρου 23, 18346, Μοσχάτο Αττικής – υπ’ όψιν υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (email: dataprotection_greece@henkel.com).


8. Χρήση των Social Media Plug-ins

Plug-ins διαφορετικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενσωματώνονται στις ιστοσελίδες μας. Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τις αντίστοιχες εταιρείες («πάροχοι»). Οι πάροχοι αυτοί είναι:

Το Facebook που λειτουργεί από τη Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ, και εντός της ΕΕ από τη Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία («Facebook»). Για επισκόπηση των plug-ins του Facebook και της εμφάνισής τους, μεταβείτε στη διεύθυνση: https://developers.facebook.com/docs/plugins Το Google+ και το YouTube που παρέχεται από την Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Καλιφόρνια 94043, ΗΠΑ, και εντός της ΕΕ από την Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία («Google»). Για επισκόπηση των plug-ins του Google+ και της εμφάνισής τους, μεταβείτε στη διεύθυνση: https://developers.google.com/+/web/; για τα plugins του YouTube, μεταβείτε στη διεύθυνση: https://developers.google.com/youtube/subscribe/ Το Instagram που παρέχεται από τη Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ («Instagram»). Για επισκόπηση των plug-ins του Instagram και της εμφάνισής τους, μεταβείτε στη διεύθυνση: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Για μεγαλύτερη προστασία των δεδομένων σας όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, αυτές οι υπηρεσίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εφαρμόζονται ως «κουμπιά με 2 κλικ». Αυτή η μορφή ενοποίησης διασφαλίζει ότι, όταν έχετε πρόσβαση σε μια σελίδα του ιστοτόπου μας που περιέχει αυτά τα εργαλεία, δεν συνδέεστε αυτόματα στους διακομιστές των παρόχων. Μόνο εάν ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και, επομένως, επιτρέψετε τη διαβίβαση των δεδομένων, το πρόγραμμα περιήγησης θα δημιουργήσει έναν άμεσο σύνδεσμο προς τους διακομιστές των παρόχων. Το περιεχόμενο των διαφόρων εργαλείων διαβιβάζεται από τον εν λόγω πάροχο απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας και, στη συνέχεια, εμφανίζεται στην οθόνη σας

Το εργαλείο μέσων κοινωνικής δικτύωσης ενημερώνει τον πάροχο για τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί προηγουμένως, τη διεύθυνση IP σας, τις πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης και την ημερομηνία και την ώρα αιτήματος του διακομιστή. Με τη χρήση οποιασδήποτε από τις λειτουργίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. κάνοντας κλικ στο κουμπί «Κοινοποίηση», γράφοντας ένα σχόλιο), αυτές οι πληροφορίες θα διαβιβάζονται επίσης από το πρόγραμμα περιήγησης απευθείας στον πάροχο και θα διατηρούνται από αυτόν. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων από τους παρόχους καθώς και σχετικά με τα δικαιώματά σας στις οικείες πολιτικές προστασίας δεδομένων/απορρήτου των παρόχων:

Πολιτική προστασίας δεδομένων/απορρήτου του Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Πολιτική προστασίας δεδομένων/απορρήτου της Google: https://www.google.com/intl/de/policies/Data Protection/

Πολιτική προστασίας δεδομένων/απορρήτου του Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Επαναστόχευση βασιζόμενη στο Facebook

Ετικέτες επαναστόχευσης του κοινωνικού δικτύου Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ ενσωματώνονται στις σελίδες μας. Όταν επισκέπτεστε τις σελίδες μας, οι ετικέτες δημιουργούν μια άμεση σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και του διακομιστή Facebook. Αυτό ενημερώνει το Facebook ότι έχετε χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση IP σας για να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας και επιτρέπει τη σύνδεση της επίσκεψής σας στις σελίδες μας με το λογαριασμό σας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να εμφανίσουμε διαφημίσεις στο Facebook. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι εμείς, όπως και ο πάροχος των σελίδων, δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των μεταδιδόμενων δεδομένων ή τη χρήση τους από το Facebook. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στην πολιτική απορρήτου του Facebook στο https://www.facebook.com/about/privacy/

Εάν δεν επιθυμείτε να συλλέγουμε δεδομένα μέσω προσαρμοσμένου κοινού, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το προσαρμοσμένο κοινό ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Επαναστόχευση Facebook βασιζόμενη σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εάν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας όταν συμμετείχατε σε έναν από τους διαγωνισμούς μας ή εγγραφήκατε στο ενημερωτικό μας δελτίο, θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τις πληροφορίες που παρέχετε στην εμφάνιση εξατομικευμένης διαφήμισης στο Facebook και το Instagram (Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304 , ΗΠΑ). Αυτό μας επιτρέπει να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις μας με βάση τη χρήση της ιστοσελίδας μας και των ενδιαφερόντων σας για να σας παρέχουμε διαφημίσεις που είναι προσαρμοσμένες ειδικά σε εσάς. Για το σκοπό αυτό, μοιραζόμαστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου σας με το Facebook με μια μορφή hash που επιτρέπει στο Facebook να σας αναγνωρίσει εάν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook. Εάν δεν επιθυμείτε να συλλέgoyme δεδομένα μέσω προσαρμοσμένου κοινού, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το προσαρμοσμένο κοινό ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Συλλογή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων και η φύση και ο σκοπός χρήσης τους

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter)

Εάν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας σε αυτό σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 του GDPR, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να σας στέλνουμε το ενημερωτικό δελτίο μας σε τακτική βάση. Για να λάβετε το ενημερωτικό δελτίο, αρκεί να παρέχετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου. Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε το αίτημα ακύρωσης ανά πάσα στιγμή στο newsletter@stmntgrooming.com