ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πάροχος υπηρεσίας

 

Henkel Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

Εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο:

Henkel Management AG, εκπροσωπούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο: Γεώργιος Τσουνάκης (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος), Giancarlo Dalbesio (Αντιπρόεδρος) & Μαρία Βαλσαμά (Μέλος).

 


Καταστατική έδρα

Κύπρου 23,
183 46,
Μοσχάτο Αθήνα


Ταχυδρομική διεύθυνση

183 46,
Μοσχάτο Αθήνα


Τηλέφωνο
+30 210 4897200


Εμπορικό μητρώο
ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΦΜ: 094022890

 

Διεύθυνση email: skp.greece@henkel.com